Hiroshige-Tsuchiyama-Spring Rain

Hiroshige-Tsuchiyama-Spring Rain

Hiroshige-Tsuchiyama-Spring Rain, Hiroshige, Public domain, via Wikimedia Commons