Salt Lake City Aerial Night

Salt Lake City - Aerial at Night

Salt Lake City Aerial Night NASA [Public domain]